Numer wpisu:4674

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:03/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3682/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Bankowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy (...) w przypadkach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w razie a) (...); b) naruszenia przez Klienta istotnych postanowień umowy (...)"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 633/12) oddalający apelację pozwanego

Branża:Usługi bankowe


Powrót