Numer wpisu:1441

Data wpisu:06/12/2008

Data wydania wyroku:04/27/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 14/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wawel Service Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku zawinionej przez Sprzedającego zwłoki w realizacji inwestycji, przekraczającej 3 miesiące, Kupującemu przysługuje prawo do żądania zapłaty kary w wysokości odsetek liczonych od sumy wpłaconego zadatku oraz zaliczek w ich wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki przekraczającej ten okres, nie więcej jednak niż 10% wartości przedmiotu niniejszej umowy. Jeżeli jednak okres zwłoki przekroczy 4 miesiąze, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z zachowaniem prawa do odsetek na zasadach wymienionych w zdaniu poprzednim. "

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót