Numer wpisu:5828

Data wpisu:10/17/2014

Data wydania wyroku:03/21/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3245/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Makarewicz, Mariusz Jerzy Makarewicz

Oznaczenie pozwanego:METROHOUSE&PARTNERZY S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Metrohouse również w przypadku, gdy Zleceniodawca podpisze ze zbywcą nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością protokół uzgodnień warunków transakcji lub deklarację zakupu świadczące o należytym wykonaniu usług, a następnie odstąpi od realizacji ustaleń określonych w tym protokole lub deklaracji. W takim przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie płatne będzie w dniu transakcji wskazanym w protokole lub deklaracji, zaś podstawą naliczenia wynagrodzenia będzie uzgodniona w protokole lub deklaracji cena transakycjna nieruchomości. W takim przypadku obowiązek zapłaty wynagodzenia określonego umową ciąży na zleceniodawcy również w przypadku nieruchomości objętych promocją "kupujący nie płaci prowizji".

Uwagi:Na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 marca 2013 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 20 lutego 2014 r. sygn. akt VI ACa 1079/13 oddala apelację.

Branża:Nieruchomości


Powrót