Numer wpisu:3538

Data wpisu:08/06/2012

Data wydania wyroku:12/14/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 2051/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Nowe Ogrody Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strona Kupująca wyraża zgodę oraz udziela Spółce pod nazwą "NOWE OGRODY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pełnomocnictwa na zawarcie przez Sprzedającą Spółkę umowy zniesienia wpółwłasności oraz wspólności prawa użytkowania wieczystego, o treści i warunkach określonych w par. 10 pkt 2)-9) powyżej (podział nieruchomości) oraz ustanowienia nieodpłatnych wzajemnych służebności przejazdu i przechodu w celu zapewnienia dojazdu do lokali niemieszkalnych wielostanowiskowych garaży spisanych w niniejszym akcie notarialnym"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 grudnia 2011 r. sygn. akt. VI ACa 630/11

Branża:Nieruchomości


Powrót