Numer wpisu:2631

Data wpisu:10/19/2011

Data wydania wyroku:06/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2089/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z/s w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Monika Wolf - Biuro Turystyczne Watra Travel z/s w Słupsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Odpłatność uczestnika:
a) Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona, chyba, że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a organizator turystyki udokumentuje wpływ na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności,
b) wzrostu kosztów transportu,
c) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
d) wzrostu kursów walut,
e) w okresie 14 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona"

Branża:Turystyka


Powrót