Numer wpisu:889

Data wpisu:09/28/2006

Data wydania wyroku:05/18/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 86/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding S.A. w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:“Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji Sprzedający będzie zobowiązany do zapłacenia na rzecz Kupującego odstępnego w wysokości 3% ceny określonej w §7 ust. 1 n/n umowy. Zwrot wpłaconych w złotych kwot wraz z odsetkami w wysokości jak dla lokaty terminowej w PKO BP liczonymi od daty wpłat, nastąpi w terminie 3 tygodni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót