Numer wpisu:850

Data wpisu:09/01/2006

Data wydania wyroku:06/13/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 51/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Witaszek

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Notoryczne nieusprawiedliwione nieobecności ucznia na zajęciach spowodują skreślenie z listy przy obowiązku opłaty czesnego za trwający semestr”

Branża:Edukacja

Wyrok:

Powrót