Numer wpisu:3193

Data wpisu:05/15/2012

Data wydania wyroku:10/12/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 2065/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zmiany adresu lub nazwy, o której nie poinformowano na piśmie drugiej strony Umowy Ubezpieczenia, przyjmuje się, że obowiązek zawiadomienia lub oświadczenia został przez tę stronę wypełniony przez wysłanie pisma pod ostatni znany adres, z zastrzeżeniem, iż o zmianie swojej siedziby lub nazwy Nordea może poinformować drogą ogłoszeń, zamieszczonych w prasie o zasięgu ogólnokrajowym"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI Ca 421/11)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót