Numer wpisu:6170

Data wpisu:10/16/2015

Data wydania wyroku:08/10/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 1780/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:BRONKA NIERUCHOMOŚCI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wypowiedzenie lub odstąpienie przez Zamawiającego stanie się skuteczne pod warunkiem, że przed jego dokonaniem Zamawiający nie uzyskał od Pośrednika danych osoby (bądź podmiotu), która w ciągu 12 miesięcy następujących po dacie złożenia Pośrednikowi oświadczenia o wypowiedzeniu bądź odstąpieniu od niniejszej umowy zawarła z Zamawiającym umowę przedwstępną, zobowiązującą bądź rozporządzającą przenoszącą prawa do przedmiotowej Nieruchomości; warunek ten - w razie ziszczenia się - będzie mieć moc wsteczną"

Branża:Nieruchomości


Powrót