Numer wpisu:3195

Data wpisu:05/15/2012

Data wydania wyroku:10/12/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 2065/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:"Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wraz z wnioskiem o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego z tytułu zgonu Ubezpieczonego z przyczyn innych niż Nieszczęśliwy Wypadek należy złożyć w Nordea: oryginał Certyfikatu Ubezpieczenia"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI Ca 421/11)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót