Numer wpisu:4744

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:09/28/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1449/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót