Numer wpisu:3454

Data wpisu:08/01/2012

Data wydania wyroku:02/02/2012

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 3795/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:SEMEKO Grupa Inwestycyjna sp. z o. o. w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ewentualne spory powstałe na tle brzmienia lub stosowania postanowień umowy strony poddawać będą rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla miasta Gdynia"

Branża:Nieruchomości


Powrót