Numer wpisu:1281

Data wpisu:11/28/2007

Data wydania wyroku:10/11/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 133/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z/s w Zielonej Górze

Oznaczenie pozwanego: Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Biuro podróży zastrzega sobie miesięczny okres rozpatrywania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony, o czym klient zostanie pisemnie powiadomiony"

Branża:Turystyka


Powrót