Numer wpisu:4347

Data wpisu:03/15/2013

Data wydania wyroku:11/16/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 2296/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Piotr Biliński

Oznaczenie pozwanego:Karolina Kałuziak - Karolina Kałuziak City Invest Nieruchomości w Zielonej Górze

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży z powodów niezależnych od agencji zamawiający zobowiązuje się zapłacić agencji 50 % ustalonego wynagrodzenia" (§ 4 ust. 4 zd. 3 )"

Branża:Nieruchomości


Powrót