Numer wpisu:3523

Data wpisu:08/06/2012

Data wydania wyroku:12/30/2009

Sygnatura akt:XVII AmC 960/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XVII Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jacek Olma

Oznaczenie pozwanego: D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli ubezpieczyciel potwierdzi ochronę ubezpieczeniową przynajmniej dla dwóch wypadków ubezpieczeniowych w przeciągu jednego okresu ubezpieczenia albo kolejnych 12 miesięcy, wówczas może w terminie 30 dni od daty potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej rozwiązać umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30 dni okresu wypowiedzenia"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 16 grudnia 2011 r. sygn. akt. VI ACa 1269/11 - oddala apelację

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót