Numer wpisu:2407

Data wpisu:07/05/2011

Data wydania wyroku:03/03/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 874/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Dorota Ciborowska, Małgorzata Kwiatkowska

Oznaczenie pozwanego:J.W. Construction Holding spółka akcyjna w Ząbkach

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku niewykonania wskazanego w poprzednim ustępie zobowiązania przez Kupującego, który wcześniej odebrał lokal, Kupujący, niezależnie od wykonania przez sprzedającego przysługujących mu w takiej sytuacji innych praw, poza należnościami wskazanymi w § 14 ust. 1 zobowiązany jest płacić Sprzedającemu za okres od daty upływu terminu wyznaczonego do podpisania aktu do momentu jego podpisania lub opóźnienia i zwrotnego przekazania lokalu Sprzedającemu dzienne wynagrodzenia za korzystanie z lokalu w wysokości 1 zł z jednego m² powierzchni użytkowej lokalu."

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2011 r. - VI Wydział Cywilny (sygn. akt VI ACa 785/10)

Branża:Nieruchomości


Powrót