Numer wpisu:5303

Data wpisu:10/04/2013

Data wydania wyroku:06/20/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 10972/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Miejski Rzecznik Konsumentów z siedzibą w Lublinie

Oznaczenie pozwanego:Artur Bogaj - Agencja Nieruchomości "Posesja" z siedzibą w Lublinie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający oświadcza, że w przypadku zawarcia przez niego umowy nabycia prawa opisanego w § 1 z osobą niewskazaną przez Pośrednika, zobowiązuje się w terminie 3 dni od daty jej zawarcia przedstawić akt notarialny nabycia tegoż prawa Pośrednikowi do wglądu. W razie niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi karę umowną w wysokości 500 zł"

Branża:Nieruchomości


Powrót