Numer wpisu:1392

Data wpisu:04/22/2008

Data wydania wyroku:12/05/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 126/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego: Przedsiębiorstwo Dewelopersko - Budowlane "Edbud" Sp. z o. o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku powstałego z wyłącznej winy EDBUD-u opóźnienia w przekazaniu lokalu do prowadzenia robót wykończeniowych przekraczającego 60 dni, nabywcy przysługuje kara umowna w wysokości 0,02% ceny lokalu, określonej w par. 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki powyżej 60 dni, nie więcej jednak niż 2%."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót