Numer wpisu:2565

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:04/20/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1939/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Małgorzata Serafin-Terka

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Wlazło, Justyna Wlazło

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zamawiający oświadcza, że w przypadku nabycia przez niego, osobę jemu bliską, firmę powiązaną personalnie czy kapitałowo obiektu wskazanego przez Pośrednika i nie uiszczenia Pośrednikowi wynagrodzenia w dniu podpisania umowy sprzedaży, zobowiązuje się zapłacić Pośrednikowi prowizję 2 x krotnej wysokości wraz z należnymi odsetkami, naliczonymi od dnia zawarcia transakcji. Dotyczy to również przypadku nabycia obiektu wskazanego przez Pośrednika, a kupionego za pośrednictwem innego biura pośrednictwa"

Branża:Nieruchomości


Powrót