Numer wpisu:369

Data wpisu:03/01/2005

Data wydania wyroku:11/22/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 55/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Budlex Sp. z o.o. w Toruniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku określonym w § 5 ust. 11 i § 10 ust. 2 pkt b) Kupujący zapłaci sprzedającemu karę umowną w wysokości 10% ceny określonej w § 6 ust. 1”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót