Numer wpisu:2168

Data wpisu:02/09/2011

Data wydania wyroku:09/30/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 1777/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Jolanta Walas-Zdunek - Biuro Podróży Sun Sport z siedzibą w Kaliszu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator nie dokonuje zwrotów wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika np. spóźnienie na miejsce zbiórki, rezygnacja z części lub całości imprezy, choroba i inne"

Branża:Turystyka


Powrót