Numer wpisu:4633

Data wpisu:05/14/2013

Data wydania wyroku:06/04/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 974/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Krzysztof Barejka

Oznaczenie pozwanego:"Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie" S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Opłata likwidacyjna pobierana jest w wysokości wskazanej w tabeli poniższej:
Rok Polisowy, w którym jest pobierana opłata likwidacyjna od środków wypłacanych z Subkonta Składek Regularnych:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca procent środków wypłacanych z Subkonta Składek
100%
100%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 kwietnia 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1324/12) oddalający apelację pozwanego

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót