Numer wpisu:4157

Data wpisu:12/31/2012

Data wydania wyroku:05/25/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1015/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. w Legnicy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniobiorcę z powodu naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień § 2 ust. 1, zapłaci On Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości określonej § 3 ust. 3 i 4 niniejszej umowy" (§ 4 ust.3)

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1321/11)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót