Numer wpisu:365

Data wpisu:03/01/2005

Data wydania wyroku:11/22/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 55/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Budlex Sp. z o.o. w Toruniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W sytuacji określonej w art. 6 tego paragrafu jednostronny protokół sporządzony przez Sprzedającego zastępuje protokół odbioru”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót