Numer wpisu:2561

Data wpisu:09/21/2011

Data wydania wyroku:04/14/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2058/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ewa Hellman

Oznaczenie pozwanego:Powszehny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony zmieni adres zamieszkania bądź siedziby i nie zawiadomi o tym PZU SA, skierowane pod ostatnio znany adres pismo PZU SA uważa się za skutecznie doręczone"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót