Numer wpisu:508

Data wpisu:09/07/2005

Data wydania wyroku:06/13/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 20/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Południe” sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Partycypant może w każdym czasie zrezygnować z prawa wskazywania dalszych Najemców. W takim przypadku prawo to przechodzi na Towarzystwo, a Partycypant nie będzie miał żadnych roszczeń do Towarzystwa z tytułu niniejszej umowy”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót