Numer wpisu:6075

Data wpisu:06/25/2015

Data wydania wyroku:04/28/2015

Sygnatura akt:XVII AmC 1921/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Radosław Celmer - CENTURION

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zawarcie w późniejszym terminie umowy, objętej powyższym zleceniem z podmiotem wskazanym przez Pośrednika za cenę i na warunkach określonych w zawartej i obowiązującej umowie pośrednictwa (z pominięciem Pośrednika) rodzi obowiązek zapłaty prowizji"

Branża:Nieruchomości


Powrót