Numer wpisu:6596

Data wpisu:09/05/2016

Data wydania wyroku:05/23/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 26/15

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Katarzyna Siennicka-Pioch, Bogdan Siennicki-Pioch

Oznaczenie pozwanego:"Leśna Polanka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej

Postanowienie uznane za niedozwolone:"albo od umowy nie odstępować i wówczas Sprzedający zobowiązany będzie zapłacić na rzecz kupującego karę umowną w wys. 0,01% (jedna setna procenta) Ceny za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 3% Ceny..."

Branża:Nieruchomości


Powrót