Numer wpisu:4554

Data wpisu:04/25/2013

Data wydania wyroku:09/30/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3876/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Bogumiła Łabińska, Grzegorz Piątkowski

Oznaczenie pozwanego:Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"§ 6 ust. 4 - Kupujący oświadczają, że wyrażają zgodę na przyjęty umową zawartą pomiedzy Spółką a Wspólnotą Mieszkaniową z dnia siedemnastego grudnia dwa tysiące siódmego roku (17.12.2007) sposób administrowania Garażem i udzielają Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej pełnomocnictwa, do reprezentowania ich - jako współwłaścicieli Garażu - na zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej i wykonywania prawa głosu - na warunkach według uznania pełnomocnika, zaś pełnomocnictwo to wejdzie w życie z dniem nabycia przez Kupujących udziału we własności Garażu wraz z prawami z nim związanymi"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 480/12) oddalający apelację pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Branża:Nieruchomości


Powrót