Numer wpisu:3184

Data wpisu:05/15/2012

Data wydania wyroku:02/15/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 533/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A. w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, jeżeli zgon Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zaistniał bezpośrednio lub pośrednio w następstwie:
- (...) popełnienia przez Ubezpieczonego czynu zabronionego pod groźbą kary, kwalifikowanego jako przestępstwo z winy umyślnej, co wykazano w toku postępowania przygotowawczego (o ile na skutek śmierci Ubezpieczonego nie wydano w stosunku do niego prawomocnego orzeczenia sądu),
- (...) nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń lekarza bądź niezleconego przez lekarza użycia leków lub narkotyków przez Ubezpieczonego, (...)"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI Ca 855/11)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót