Numer wpisu:4587

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/15/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3744/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu z/s Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Uczelnia może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: a) Student zalega z płatnościami z tytułu jakichkolwiek opłat lub odsetek ustawowych za zwłokę z tytułu nieterminowego ich wnoszenia (...)"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 651/12) oddalający apelację pozwanego

Branża:Edukacja


Powrót