Numer wpisu:5571

Data wpisu:03/11/2014

Data wydania wyroku:06/15/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3734/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Wojciech Kamieński

Oznaczenie pozwanego:ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Art.31 WYPŁATA Z RACHUNKU LOKACYJNEGO
5. Minimalna wysokość wypłaty z rachunku lokacyjnego określona jest w Tabeli limitów i opłat"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót