Numer wpisu:5013

Data wpisu:06/26/2013

Data wydania wyroku:03/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3916/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Jarosław Szczotka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót