Numer wpisu:4356

Data wpisu:03/15/2013

Data wydania wyroku:12/19/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 324/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:SLO&ART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Koszykarska spółki komandytowej w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Termin zawarcia umowy przyrzeczonej, o którym mowa w ust. 1 może również ulec przesunięciu, lecz nie dłużej niż o 100 (sto) dni w przypadku: opóźnienia płatności wymaganych niniejszą umową przez stronę zobowiązaną do kupna, innych przyczyn leżących po stronie zobowiązanej do kupna uniemożliwiających bądź utrudniających wykonanie robót w przewidzianym terminie"

Branża:Nieruchomości


Powrót