Numer wpisu:1377

Data wpisu:04/15/2008

Data wydania wyroku:01/28/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 109/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:AWIM - Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych Dorota Wielgus Spółka komandytowa w Tarnowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W przypadku uznania przez Stronę sprzedającą, iż niniejsza umowa wygasła, Strona sprzedająca dokona potrącenia kwoty przysługującej jej kary umownej, o jakiej mowa powyżej, z wierzytelnością Strony kupującej o zwrot kwot wpłaconych na poczet ceny sprzedaży. Pozostała po dokonaniu potrącenia kwota wpłacona na poczet ceny sprzedaży zostanie przez Stronę sprzedającą zwrócona Stronie kupującej, w terminie 30 (trzydziestu) dni po dokonaniu przez Stronę sprzedającą sprzedaży Apartamentu na rzecz dowolnej osoby trzeciej, w tym również wskazanej przez Stronę kupującą."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót