Numer wpisu:4667

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:12/08/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 5196/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane niezawinionymi przez Przedsiębiorstwo przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 lipca 2012 r. utrzymujący w mocy wyrok zaoczny z dnia 8 grudnia 2011 r.

Branża:Dostawa energii, wody, gazu i ciepła


Powrót