Numer wpisu:4996

Data wpisu:06/25/2013

Data wydania wyroku:12/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1100/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:KMW Residental Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedający zapłaci Nabywcy karę umowną za zwłokę w zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży wobec terminu określonego w § 2 ust. 1 (z zastrzeżeniem poniższego ust. 2), w wysokości równej odsetkom ustawowym od dokonanych przez Nabywcę wpłat za każdy dzień zwłoki"

Branża:Nieruchomości


Powrót