Numer wpisu:2912

Data wpisu:02/29/2012

Data wydania wyroku:10/06/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1877/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Joanna Adamska - Agencja Handlowo-Usługowa DOMINO w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Pośrednik niniejszym jest upoważniony przez Zamawiającego do upowszechniania informacji o zgłoszonych przedmiotach w zakresie przez siebie wybranym w szczególności poprzez udostępnienie wizerunków oferowanych przedmiotów na piśmie, dźwiękiem, elektronicznymi środkami przekazu, publicznie lub w ograniczonym zakresie. W przypadku naruszenia przez udostępnianie tychże informacji praw osób trzecich Zamawiający zaspokoi roszczenia skierowane do Pośrednika oraz pokryje koszty związane z dochodzeniem tych roszczeń"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2011 (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 188/11)

Branża:Nieruchomości


Powrót