Numer wpisu:4488

Data wpisu:04/11/2013

Data wydania wyroku:05/30/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5499/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Piasecznie

Oznaczenie pozwanego:Harmedy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Buku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego strony zgodnie postanawiają, że wynikająca z umowy cena promocyjna towaru w kwocie 1 PLN lub wyższej cenie promocyjnej wzrośnie do wysokości wskazanej w cenniku Sprzedającego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót