Numer wpisu:2446

Data wpisu:07/19/2011

Data wydania wyroku:04/08/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1156/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Janusz Małecki i Sławomir Sujkowski - Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne ARCUS s.c. z siedzibą w Bydgoszczy

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Spory wynikające z niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeśli taka forma okaże się niemożliwa rozstrzygać je będzie sąd właściwy dla pozywającego."

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 września 2010 r.

Branża:Turystyka


Powrót