Numer wpisu:762

Data wpisu:06/20/2006

Data wydania wyroku:04/07/2006

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII AmC 44/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Piotr Olaf Baryła-Barycki– Biuro Usług Prawnych w Obrocie Nieruchomościami i Obsłudze Ruchu Turystycznego w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W przypadku, kiedy transakcja pomiędzy Oferującym i jego kontrahentem zostanie zrealizowana w okresie dwudziestu czterech miesięcy, licząc od dnia wygaśnięcia tej umowy lub wypowiedzenia umowy bez wyłączności-zgodnie z § 1, Pośrednik otrzyma prowizję w całości, o ile kontrahent bezpośrednio lub pośrednio tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem został skierowany do Oferującego przez Pośrednika w czasie obowiązywania umowy”

Branża:Nieruchomości


Powrót