Numer wpisu:4680

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/02/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 1357/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Goodyear Dunlop Tires Polska" sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia ponoszone przez uczestników w związku z Akcją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót