Numer wpisu:2740

Data wpisu:12/28/2011

Data wydania wyroku:07/06/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 2055/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:Budomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zmiany adresów podanych w ust.1, każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o nowym adresie za pomocą listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście; do dnia otrzymania przez drugą stronę zawiadomienia o zmianie adresu, bądź do dnia zwrotu zawiadomienia nie podjętego w terminie, uznaje się za skuteczne wszelkie doręczenia kierowane do stron na ostatni wskazany przez nie adres."

Branża:Nieruchomości


Powrót