Numer wpisu:4581

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:01/18/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 5793/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Dostawca usług nie odpowiada za brak dostępu do sieci Internet lub jego nienależytą jakość powstałe z przyczyn niezależnych od Dostawcy usług"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót