Numer wpisu:5732

Data wpisu:07/31/2014

Data wydania wyroku:04/04/2014

Sygnatura akt:VI ACa 1755/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Halina Kowalska - Kancelaria Prawno-Medyczna Lege Artis w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę po wystosowaniu przez Zleceniobiorcę wniosku o wypłatę odszkodowania/zadośćuczynienia zmierzającego do likwidacji szkody w postępowaniu przedsądowym, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy prowizję w wysokości określonej w § 6"

Uwagi:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 13 maja 2013 r. (sygn. akt XVII AmC 5316/12) oddalił powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Branża:Inne usługi


Powrót