Numer wpisu:1066

Data wpisu:03/21/2007

Data wydania wyroku:12/20/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 17/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Izabela Jolant Szyperek

Oznaczenie pozwanego:Łucka InvestCo sp. z o.o. z/s w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Strona, z winy której doszło do odstąpienia obciążona zostanie na rzecz strony przeciwnej z tytułu niewykonania zobowiązania kwotą stanowiącą wartość 5% łącznej ceny brutto przedmiotu umowy (...)”

Branża:Nieruchomości


Powrót