Numer wpisu:7085

Data wpisu:03/21/2018

Data wydania wyroku:03/23/2017

Sygnatura akt:XVII AmC 3006/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Cyryl Cyberski

Oznaczenie pozwanego:Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Obowiązek zapłaty przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w ust. 1, powstaje również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu dojdzie do zawarcia Umowy o której mowa w ust. 1 powyżej, pomiędzy Zbywcą Nieruchomości przedstawionej Zamawiającemu przez pośrednika, a osobą bliską zamawiającemu."

Branża:Nieruchomości


Powrót