Numer wpisu:1206

Data wpisu:07/11/2007

Data wydania wyroku:04/16/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 43/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego Budostal-3 Sp. z o. o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Tytułem kary umownej Sprzedający ze zwracanej kwoty potrąci kwotę 10% ceny określonej w par. 5 niniejszej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót