Numer wpisu:3882

Data wpisu:10/29/2012

Data wydania wyroku:06/20/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3190/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Marek Poprawski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jakiekolwiek spory powstałe w związku z niniejszą Umową powinny być rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku ich niepowodzenia przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby "Poprawski""

Branża:Nieruchomości


Powrót