Numer wpisu:4578

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:02/01/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3255/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Voice Net sp. z o.o. w Rzeszowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki prawne z tym związane"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót